Visselblåsarfunktion

Visselblåsning inom Akria Personlig assistans AB

Syfte

Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare. Att visselblåsa innebär möjligheten att lämna misstankar om- eller information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det kan gälla misstankar om allvarliga oegentligheter, lagöverträdelser eller andra missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen kan användas när ordinarie rapporteringsvägar inte fungerar och det finns ett berättigat intresse för allmänheten att informationen kommer fram.

Exempel på missförhållande av allmänintresse

  • Skattemedel används felaktigt
  • Ekonomisk brottslighet
  • Brott mot lagar och föreskrifter som gäller verksamheten

Nya krav och rättigheter från och med 2021-12-17

En av de största förändringarna med den nya lagen som trädde i kraft 2021-12-17 är att en bredare personkrets omfattas av lagens skydd. Den nya lagen skyddar förutom arbetstagare och inhyrda arbetstagare även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer i företagsledningen och aktieägare som är verksamma i bolaget. Dessutom omfattas personer som arbetar hos underleverantörer och entreprenörer.

Akria Personlig assistans rapporteringskanaler

Den som omfattas av någon av personkretsarna ovan, har möjlighet genom olika rapporteringskanaler att lämna information om ett missförhållande eller ett misstänkt missförhållande.

Du kan lämna information genom:

  • Fysiskt möte på något av Akria Personlig assistans lokalkontor för att lämna muntlig eller skriftlig anmälan
  • Muntligen via telefonkontakt
  • Skicka ett brev via post
  • Lämna anmälan via formulär här på vår hemsida
  • Rapportera via formulär i vårt verksamhetssystem Tidvis

Den som vill vara anonym

Det finns alltid en möjlighet att vara anonym vid anmälan. Då har vi dock inte möjlighet att kontakta dig för vidare uppgifter eller ge dig någon återkoppling. Vill du vara anonym kan du lämna din anmälan via vår hemsida. Där har du möjlighet att välja att inte uppge några uppgifter som kopplas till din identitet. Anmälan kommer då till oss på Akria Personlig assistans i ett avidentifierat skick. För dig som anställd finns möjligheten att lämna din information genom vårt verksamhetssystem Tidvis. Där kan du uppge att du vill vara anonym och då medföljer inga kontaktuppgifter i din anmälan. Du kan också skriva ett brev som du postar till oss.

Hur hanteras en inkommen anmälan

Den som valt att inte anmäla anonymt får en återkoppling på sin anmälan inom 7 dagar. Utifrån anmälans karaktär, omständigheter och vilket område som anmälan avser utreds ärendet av en intern utredningsgrupp bestående av Kvalitetsutvecklare, ytterst ansvarig chef för verksamheten, samt eventuellt övrigt berörda befattningar utifrån omständigheter i det inkomna ärendet.

Dokumentation och återkoppling

I de fall där anmälaren lämnat kontaktuppgifter återkopplas alltid vad utredningen kommit fram till och vilka åtgärder som vidtagits. Utredningsförfarandet samt åtgärder dokumenteras löpande.

Informationsspridning

Åtgärder som vidtagits utifrån en inkommen anmälan delges samtliga berörda i verksamheten. Internkontroll sker årligen för säkerställande av efterlevnad av framtagna åtgärder och skapade rutiner.

Tillsynsmyndighet

Arbetsmiljöverket är utsedd till tillsynsmyndighet vad det gäller rapporteringskanaler för företagens visselblåsarfunktion.

Kontaktuppgifter Akria Personlig assistans AB

Huvudkontor:
Slottsgatan 69
602 22 Norrköping
Växelnummer: 010-265 66 00

Formulär för visselblåsare

Önskar du vara anonym behöver du inte lämna ditt namn eller dina kontaktuppgifter, men då kan vi inte heller återkoppla till dig.

Förnamn

E-postadress

Efternamn

Tel.

Meddelande

Genom att du fyller i och skickar detta formulär samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.